Phone: + 387 51 927 999 Email: info@elnetrs.ba

Opšti uslovi poslovanja Elnet-a

  • Home
  • /
  • Opšti uslovi poslovanja Elnet-a

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ELNET DOO LAKTAŠI

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Predmet Opštih uslova

1.1.1. Ovim Opštim uslovima poslovanja Elnet d.o.o Laktaši (u daljem tekstu: Opšti uslovi) regulišu se odnosi između Elnet d.o.o Laktaši (u daljem tekstu: Elnet), kao pružaoca telekomunikacionih usluga s jedne, te podnosioca zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa odnosno Pretplatnika usluga (u daljnjem tekstu: Pretplatnik), s druge strane, u vezi sa pružanjem i korištenjem svih vrsta telekomunikacionih usluga koje pruža Elnet.

1.1.2. Telekomunikacione usluge Elneta iz ovih Opštih uslova (u daljem tekstu usluge) su sve telekomunikacione usluge koje Elnet pruža na tržištu, za koje Elnet ima dozvole ili druga odobrenja od Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) kao nadležnog regulatornog tijela, a posebno Internet usluge i usluge distribucije RTV programa.

Posebni uslovi korištenja svake pojedine usluge iz ponude Elneta, sadržani su u prilogu ovih Opštih uslova i njegov su sastavni dio, a za svaku uslugu koja se koristi u vidu paketa, primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje se odnose na pojedinu vrstu usluge. Za sve odnose između Elneta i Pretplatnika koji nisu za pojedinu vrstu usluge na izričit način regulisani posebnim odredbama u prilogu, primjenjuju se zajedničke odredbe ovih Opštih uslova.

1.1.3. Ovim Opštim uslovima regulisani su i međusobni odnosi u vezi opreme koju, u okviru pružanja usluge, Elnet ugrađuje i ustupa Pretplatniku na korištenje za vrijeme važenja ugovora (terminalna oprema).

1.1.4. Ako uslovi pružanja odnosno korištenja neke usluge nisu izričito regulisani Opštim ili eventualno drugim posebnim uslovima, Elnet i Pretplatnik mogu međusobno da dogovore način pružanja usluga i na osnovu posebno utvrđenih pravila, koja su u duhu ovih Opštih uslova, pridržavajući se načela savjesnosti i poštenja.

1.1.5. Opšti uslovi kao i važeći Cjenovnik, sa kojima je Pretplatnik upoznat prilikom nastanka odnosno trajanja ugovornog odnosa, sastavni su dio jedinstvenog pismenog pretplatničkog ugovora (dalje u tekstu: pretplatnički ugovor), a isti su odobreni od strane nadležnog regulatornog tijela.

1.1.6. U slučaju da je neka odredba ovih Opštih uslova u suprotnosti sa odredbama Pravila 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacionih usluga i odnosima sa krajnjim korisnicima, direktno će se primjeniti odredba Pravila 69/2013.

1.2. Definicije i značenje pojmova
a) ”javna telekomunikaciona mreža” je telekomunikaciona mreža koja se koristi za pružanje javnih

telekomunikacionih usluga;

b) ”priključna tačka” označava, kada je u pitanju telekomunikaciona mreža, skup fizičkih priključaka sa njihovom specifikacijama za tehnički pristup, koji su dio telekomunikacione mreže i koji su potrebni da bi se ostvario pristup toj mreži i da bi se efikasno komuniciralo putem te mreže;

c) ”pretplatnički terminalni uređaj’’ označava telekomunikacionu opremu koju Pretplatnik obezbjeđuje u svrhu korišćenja telekomunikacionih usluga;

d) ”usluga Interneta” je telekomunikaciona usluga koja se realizuje primjenom Internet tehnologije;

e) “usluga distribucije RTV programa” označava distribuciju RTV programa krajnjem Pretplatniku kablovskim
putem.

2. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA

2.1. Identifikaciona dokumenta:

– za fizička lica, državljane BiH: lična karta, a po potrebi potvrda o pribivalištu – na uvid.
– za fizička lica, strane državljane: pasoš i dozvolu boravka u BiH, na uvid.
– za domaća pravna lica/preduzetnike: rješenje o upisu u sudski registar ili drugi registar i uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem.
– za strana predstavništva: dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa, dokaz o otvorenom tansakcijskom računu kod poslovne banke. Pretplatnik može zahtijevati pružanje telekomunikacionih usluga i preko punomoćnika, u skladu sa zakonom.

2.2. Zahtjev

Lice koje želi da postane Pretplatnik usluge podnosi zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, u kojem navodi svoje lične podatke, te vrstu usluge koju želi da koristi. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa sadrži sljedeće lične podatke Pretplatnika: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta , adresu za instalaciju priključka, JMBG , broj lične karte i mjesto izdavanja lične karte.

2.2.1. Prihvatanje zahtjeva i potpis ugovora
Elnet će prihvatiti zahtjev podnosioca ako postoji tehnička mogućnost i slobodni kapaciteti za

pružanje usluge i ako ne postoje razlozi, predviđeni ovim Opštim uslovima da zahtjev odbije.

2.2.2. Potpisom ugovora, Pretplatnik izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih Opštih uslova, Cjenovnikom Elneta i da iste prihvata. Ako za određenu vrstu usluga postoje i posebni uslovi korištenja (komercijalni, tehnički i sl.) propisani od strane Elneta, sa istima će Pretplatnik biti prilikom zasnivanja ili trajanja ugovornog odnosa na odgovarajući način upoznat.

2.3. Odbijanje zahtjeva

Elnet ima pravo odbiti zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
a) ako nisu ispunjeni potrebni tehnički uslovi i mogućnosti za zasnivanje pretplatničkog odnosa, a posebno ako nije ispunjen uslov postojanja slobodnih potrebnih mrežnih resursa/kapaciteta odnosno dostupnosti/kvaliteta u pružanju usluge. Procjenu vlastitih tehničkih uslova i mogućnosti vrši tehnička služba Elneta u skladu sa pravilima struke i opšteprihvaćenim standardima;

b) ako je Elnet ranije s istim podnosiocem ili članom njegovog domaćinstva odnosno povezanim pravnim licem raskinuo ugovor za neku od prethodno pruženih usluga zbog povreda ugovornih obaveza od strane Pretplatnika, a posebno ako se radi o povredama u vezi sigurnosti javnih telekomunikacija i zaštite trećih osoba, te u slučaju postojanja dospjelog nenaplaćenog potraživanja Elneta prema istom licu ili članu njegovog domaćinstva, po bilo kom osnovu, ako se zahtjev za priključak odnosi na istu adresu;

c) ako je protiv podnosioca zahtjeva otvoren stečajni postupak, postupak likvidacije, i sl., te ako je podnosilac nesposoban za plaćanje, odnosno prezadužen, tj. ako se na osnovu finansijskih dokumenata ili opštepoznatih činjenica osnovano može zaključiti da isti neće uredno i na vrijeme plaćati usluge, a na poziv Elneta ne dostavi potrebne garancije za uredno plaćanje usluga;

d) ako postoji opravdana sumnja da podnosilac ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati telekomunikacione usluge koje pruža Elnet ili ako se može opravdano očekivati da će trećim licima omogućiti ovu zloupotrebu ili ako je kao raniji Pretplatnik već sam zloupotrebljavao ili je zatajio odnosno nije prijavio prevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim uslugama;

e) ako postoji osnovana sumnja da će usluge Elneta isti dati na korištenje trećoj osobi, koja ne ispunjava uslove za korištenje usluga Elneta po osnovu ovih Opštih uslova ili drugih važećih propisa odnosno odluka nadležnih organa;
f) ako je podnosilac zahtjeva prije podnošenja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa svojim postupcima na bilo koji način neosnovano preduzeo bilo koju radnju kojom narušava ugled zaposlenih i Elneta u cjelini;

g) ako postoji osnovana sumnja da dati podaci u vezi identiteta fizičke ili pravne osobe te njenoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti ili ovlaštenjima o zastupanju nisu istiniti;

h) ako je podnosilac zahtjeva maloljetna fizička osoba ili osoba koja ima ograničenu poslovnu

sposobnost, a ne postoji valjano odobrenje zakonskog zastupnika;

i) u ostalim slučajevima koji su suprotni ovim Opštim uslovima odnosno važećim zakonskim

propisima.
Elnet može da neku od usluga iz svoje ponude, cijenu usluge ili komercijalnu pogodnost u okviru

jedne usluge namijeni za određenu kategoriju korisnika (fizička i/ili pravna lica). 2.4. Priključenje Pretplatnika

2.4.1. Elnet će priključiti Pretplatnika na mrežu i omogućiti mu korištenje usluga u roku od najviše 30 dana od dana potpisa ugovora za korištenje određene usluge. Ako usluga ne bude priključena u navedenom roku, Pretplatnik ima pravo da u narednom periodu, a najkasnije do dolaska tehničke ekipe radi instalacije usluge, raskine pretplatnički ugovor pod uslovom da do kašnjenja instalacije nije došlo zbog razloga koji su postojali na strani Pretplatnika. Rok za ponovo uključenja usluge kod Pretplatnika nakon suspenzije zbog nepridržavanja ugovornih obaveza iznosi do 30 dana.

2.4.2. Pretplatnik je obavezan uvesti kvalitetnu kućnu instalaciju od privoda u objekat do mjesta priključenja terminalne opreme Elneta i od mjesta priključenja terminalne opreme Elneta do mjesta priključenja terminalne opreme Pretplatnika.

2.4.3. Pretplatnik je obavezan osigurati odgovarajuće uslove za smještaj terminalne opreme Elneta i napajanje električnom energijom 220-230V, 50Hz.Troškove električne energije potrebne za napajanje terminalne opreme u potpunosti snosi Pretplatnik.

2.4.4. Ovlašteni predstavnik Elneta će prije priključenja izvršiti pregled i procjenu tehnički optimalnih uslova za tehnologiju pružanja usluge i smještaj terminalne opreme kod Pretplatnika.

2.4.5. Pretplatnik je obvezan bez posebne naknade omogućiti Elnetu slobodan pristup za instalaciju i za redovno održavanje opreme kao i demontažu opreme nakon prestanka njegovog ugovornog odnosa.

2.4.6. Ako tehnologija pružanja jedne usluge na određenom području zahtijeva dalju instalaciju sa objekta ili preko zemljišta Pretplatnika na objekat drugog Pretplatnika (mreža Elneta), smatra se da je potpisom pretplatničkog ugovora Pretplatnik dao saglasnost za takvu instalaciju. Saglasnost ne podrazumijeva nikakvu dodatnu naknadu. Smatra se da takva saglasnost postoji i dalje, ako korisnik nakon isteka 60 dana od dana prestanka važenja njegovog pretplatničkog ugovora ovu saglasnost nije pismeno uskratio.

3. PRENOS, PRESTANAK, MIROVANJE I RASKID UGOVORA

3.1. Prenos ugovora

3.1.1. Pretplatnik može prenijeti prava i obaveze iz svog pretplatničkog ugovora na drugu fizičku ili pravnu osobu – novog Pretplatnika samo ako novi Pretplatnik potpisom novog pretplatničkog ugovora da svoj pristanak, te nastavi da koristi usluge putem istog priključka. U protivnom je prenos Ugovora ništavan i ne proizvodi pravne posljedice prema Elnetu.

3.1.2. Raniji Pretplatnik je odgovoran za plaćanje obaveza za naknade i usluge korištene do prenosa, a novi Pretplatnik za naknade i usluge korištene od trenutka potpisa novog pretplatničkog ugovora. Elnet će ranijem Pretplatniku dostaviti račun za usluge koje je koristio do prenosa prava i obaveza na novog Pretplatnika.

3.2. Prestanak pretplatničkog odnosa i raskid ugovora

3.2.1. Pretplatnički ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, s mogućnosti utvrđivanja minimalnog perioda trajanja ugovora. U slučaju mirovanja na zahtjev ili zbog suspenzije iz razloga koji postoji na strani Pretplatnika, minimalni period trajanja ugovora se produžava za period mirovanja/suspenzije.

3.2.2. Ako je ugovoren minimalni period trajanja ugovora, a Pretplatnik traži raskid ugovora prije isteka minimalnog perioda njegovog trajanja, isti se može odobriti uz obavezu Pretplatnika da, pored eventualnih zaostalih dugovanja, jednokratno uplati i ukupan iznos svih pretplata za svaki preostali mjesec do isteka ugovorenog minimalnog perioda, prema važećoj cijeni mjesečne pretplate za postojeću ugovorenu vrstu usluge. Obaveza uplate ugovorne kazne postoji i u slučaju raskida ugovora od strane Elneta nakon potpune suspenzije usluge zbog nepridržavanja ugovornih obaveza.

3.2.3. Minimalno trajanje ugovora za određenu uslugu se ukida nakon isteka ugovorenog perioda iz pretplatničkog ugovora, a ugovor se dalje smatra zaključenim na neodređeno vrijeme.

3.2.4. Nakon isteka minimalnog perioda Pretplatnik koji želi da raskine ugovor, dužan je da dostavi Elnetu pismeni zahtjev za raskid ugovora, 15 dana prije roka označenog kao datum prestanka važenja ugovora. Pretplatnik je dužan izmiriti i sve dospjele obaveze i ustupiti Elnetu korištenu terminalnu opremu u ispravnom stanju.

3.2.5. Elnet može raskinuti ugovor ako se Pretplatnik ne pridržava ugovorenih obaveza ili ako za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa svojim postupcima na bilo koji način neopravdano ometa rad zaposlenih ili preduzima bilo koje radnje kojima narušava ugled zaposlenih i Elneta u cjelini, uz otkazni rok od 15 dana.

3.2.6. U slučaju smrti Pretplatnika, članovi porodice dužni su da o tome obavijeste Elnet. Ako članovi porodice ne obavijeste Elnet odnosno nastave sa korištenjem usluge, nasljednici preminulog Pretplatnika u skladu sa propisima iz oblasti nasljednog prava odgovaraju za potraživanja nastala po osnovu pružanja usluge do i nakon smrti Pretplatnika.

3.2.7. Ako dođe do prestanka postojanja pravne osobe kao Pretplatnika, ovlaštena osoba dužna je o toj činjenici izvijestiti Elnet u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o prestanku pravne osobe.

3.2.8. Pretplatnički ugovor se automatski raskida kada prestanu da postoje tehnički uslovi za pružanje usluge.

3.3. Mirovanje pretplatničkog odnosa

3.3.1. Elnet može, u opravdanim slučajevima na pismeni zahtjev Pretplatnika privremeno isključiti pružanje usluga, u pravilu do najviše 3 mjeseca u toku kalendarske godine (mirovanje).

3.3.2. Ako je ugovoren minimalni period trajanja ugovora, a Pretplatnik za vrijeme njegovog trajanja pismeno zatraži privremeni prekid u pružanju usluge (mirovanje), minimalni period ugovora se produžava srazmjerno vremenu mirovanja.

3.3.3. Cjenovnikom može biti utvrđen poseban iznos kojeg je Pretplatnik obavezan plaćati za vrijeme trajanja mirovanja po zahtjevu Pretplatnika.

3.3.4. Za vrijeme trajanja djelimičnog ograničenja korištenja usluge zbog razloga nastalih ponašanjem Pretplatnika (suspenzija), Elnet ima pravo da Pretplatniku fakturiše iznos mjesečne pretplate.

4. CIJENE I PLAĆANJE

4.1. Cijene usluga

4.1.1. Cijene usluga kao i druge pripadajuće naknade odnosno posebne tarife obračunavaju se prema Cjenovniku koji je na snazi u vrijeme korištenja usluge. Elnet je ovlašten mijenjati Cjenovnik, te je obavezan Cjenovnik objaviti u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine) i učiniti ga dostupnim na svojim prodajnim mjestima, web stranici www.elnetrs.com ili na drugi prikladan način (poštom, putem e-maila).

4.1.2. Ukoliko su izmjene cijena usluga, kao i izmjene Opštih uslova poslovanja ili opis usluga u bilo kom smislu nepovoljniji za korisnike, pored obaveze javnog objavljivanja, Elnet je obavezan da, najmanje 30 dana prije stupanja izmjena na snagu, pismenim ili elektronskim putem, uključujući SMS, obavijeste postojeće korisnike, na koje se najavljene izmjene odnose, o namjeravanim izmjenama i pravu korisnika u pogledu važećeg ugovora.

4.1.3. Posebne pogodnosti odnosno uslovi koje Elnet može omogućiti za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa ne mogu se zamijeniti za novac.

4.1.4. Elnet će pretplatnicima dostaviti račune sa prikazom obračunskih stavki, sa relevantnim podacima, a vodi i evidenciju svih izdatih obračuna za uslugu, te dokumentaciju čuva u rokovima utvrđenim zakonom.

4.2. Uslovi i rokovi za plaćanje usluga

4.2.1. Obaveza plaćanja usluga može biti utvrđena unaprijed (prije izvršene usluge;), odmah po izvršenoj usluzi ili naknadno u roku označenom u ispostavljenom računu.

4.2.2. Elnet ima pravo da zaključivanje pretplatničkog ugovora sa pojedinim kategorijama Pretplatnika uslovi uplatom određenog iznosa depozita u skladu sa Cjenovnikom.

4.2.3. Elnet je dužan dostaviti račun za izvršene usluge, u pravilu, do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec. Elnet neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti dostave računa ukoliko ista nastupi zbog propusta Pretplatnika.

Na računu će biti naznačen krajnji rok za plaćanje iznosa. Na dospjela a neplaćena potraživanja Elnet ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu, od dana dospijeća svakog pojedinog računa do dana uplate.

4.2.4. U slučaju da iz razloga na strani Pretplatnika račun nije moguće dostaviti (preseljenje, uklanjanje oznake kućnog broja, svaki drugi postupak iz kojeg je vidljivo da Pretplatnik izbjegava ili odbija prijem računa), smatra se da je usluga Pretplatniku bila dostupna, te je obavezan istu da plati u skladu s Cjenovnikom, u skladu s tačkom 5.5. ovih Opštih uslova. Elnet je dužan da na zahtjev Pretplatnika izda prepis računa.

4.2.5. Ako zbog propusta Pretplatnika ili službe platnog prometa, identifikacioni podaci o Pretplatniku ili broj računa Elneta ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Elnet će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Pretplatnik predoči tačne podatke, originalni nalog za plaćanje ovjeren od strane službe za platni promet i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun.

5. ODRŽAVANJE OPREME / MREŽE I KVALITET USLUGA

5.1. Elnet se obavezuje da će svoju mrežu kao i terminalnu opremu ustupljenu Pretplatniku za vrijeme važenja ugovora održavati u ispravnom stanju, u skladu s tehničkim propisima i planovima održavanja.

5.2. Elnet usluge pruža u skladu s važećim normama Evropskog instituta za telekomunikacione norme (ETSI), normama Evropskog odbora za standardizaciju/Evropskog odbora za elektrotehničku standardizaciju (CEN/CENLEC), te odlukama, preporukama i drugim propisima RAK-a i Međunarodne telekomunikacione unije (ITU) osigurava odgovarajuću kvalitetu u tom smislu, odnosno stvara tehnološke pretpostavke za njihovu primjenu.

5.3. U slučaju planiranog prekida servisa zbog radova na mreži, Elnet će o tome na prikladan način (www.elnetrs.com, info kanal i sl.) obavijestiti Pretplatnike najmanje 48 sati prije planiranog prekida.

5.4. Elnet je obavezan da sve uočene ili prijavljene smetnje i kvarove na mreži koji se ne odnose na planirane prekide rada mreže otkloni u što kraćem vremenu. Veće kvarove na mreži Elnet je obavezan da otkloni u roku od 7 dana.

5.5. Smetnje ili kvarove Pretplatnik je obavezan da bez odlaganja prijavi službi tehničke podrške Elneta na tel. 051/927-999, na e-mail info@elnetrs.ba, prijavom na obrascu na servisnim stranama Elneta ili pismeno. Pretplatnik koji nije najdalje u roku 8 dana od dana nastanka iste prijavio smetnju ili kvar na predviđeni način ne može naknadno osporavati kvalitet usluge ili iznos računa po ovom osnovu.

5.6. Montažu i demontažu opreme i sve tehničke intervencije vrši tehnička služba Elneta ili služba koju je Elnet posebno ovlastio.

5.7. Elnet ne snosi odgovornost za nezadovoljavajući kvalitet usluge ako Pretplatnik, nakon instalacije opreme i aktivacije usluge, promijeni uslove za smještaj terminalne opreme, odnosno kućnu instalaciju ili posjeduje neodgovarajući pretplatnički uređaj.

5.8. Ako se tokom pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa cijene za korištenje usluga Elneta ili nekog drugog potraživanja iz pretplatničkog ugovora, osim u slučajevima propisanim ovim Opštimuslovima, Pretplatnik ima pravo tražiti isplatu naknade i u sljedećim slučajevima:

a) Kada je naplaćena cijena u iznosu većem od propisane – vraća se razlika,
b) Kada je Pretplatnik uplatio uslugu koja nikada nije izvršena krivnjom Elneta – vraća se iznos plaćen za tu uslugu.

6. PRIGOVOR (ZAHTJEV/REKLAMACIJA/ŽALBA) PRETPLATNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA

6.1. Prava i obaveze po prigovoru

6.1.1. Pretplatnik ima pravo podnijeti Elnetu prigovor na iznos kojim je zadužen za pružene usluge, prigovor na kvalitet obavljene usluge, prigovor zbog povrede odredbi pretplatničkog ugovora, prigovor na nepravilan rad radnika pružaoca usluge i na neblagovremeno i nedovoljno kvalitetno otklanjanje tehničkih problema.

6.1.2. Prigovor po bilo kom osnovu Pretplatnik podnosi Elnetu na propisanom obrascu, lično ili elektronskim putem. Prigovor treba da sadrži osnovne podatke o Pretplatniku, što detaljniji opis razloga za prigovor i preciziran zahtjev Pretplatnika. Obrazac prigovora dostupan je na web stranici i prodajnim mjestima Elneta.

6.1.3. Prigovor na iznos računa Pretplatnik može podnijeti u roku do najviše 15 dana od dana ispostavljanja računa za određene usluge. Ako se iznos osporava obzirom na kvalitet usluge, isti će biti uzet u razmatranje pod uslovom da je Pretplatnik prethodno prijavio smetnje ili kvarove na način i u roku iz tačke 5.5., u protivnom se gubi pravo na prigovor na iznos računa po ovom osnovu.

6.1.4. Elnet je dužan da na svaki pismeni prigovor Pretplatnika pismeno odgovori u roku od 15 dan od dana podnošenja prigovora, osim ako je potrebno sprovoditi duža ispitivanja. Odgovor u vezi prigovora koji se odnosi na dostupnost/kvalitet usluge zasniva se na izvještaju tehničke službe Elneta i ostalih relevantnih činjenica.

6.1.5. Postupak povodom prigovora/zahtjeva Pretplatnika provodi posebna komisija, imenovana od strane direktora Elneta.

6.1.6. Elnet vodi registar uloženih prigovora i po osnovu istih provodi ostale radnje, u skladu s važećim propisima.

6.1.7. Zaštitu svojih prava pretplatnici mogu ostvariti i obraćanjem Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH.

6.2. Postupanje u slučaju prigovora
6.2.1. Podnošenje prigovora ne odlaže plaćanje nespornog dijela računa.

6.2.2. Na obrazložen pismeni zahtjev/reklamaciju Pretplatnika, Elnet će, nakon odgovarajuće kontrole i ocjene postojanja opravdanosti zahtjeva, modifikovati prikaz obračunskih stavki u računu.

6.2.3. Ako je do prekida u korištenju usluge došlo zbog planiranih radova ili kvarova na mreži Elneta ili postoji greška u obračunu, Pretplatnik ima pravo uputiti pismeni zahtjev za smanjenje iznosa obračunatog na fakturi.

6.2.4. Za smetnje ili kvarove koji nisu rezultat najavljenih radova Elneta, Pretplatnik ima pravo da traži umanjenje fakturisanog iznosa pod uslovima iz tačke 5.5. odnosno 6.1.3. ovih Opštih uslova.

6.2.5. U slučaju prekida u pružanju usluga, Elnet na pismeni zahtjev Pretplatnika umanjuje fakturu za korištenje usluge, srazmjerno vremenu trajanja prekida u korištenju usluge, po osnovu izvještaja tehničke službe Elneta. Pravo na podnošenje zahtjeva za umanjenje fakturisanog iznosa Pretplatnik može da iskoristi u roku 15 dana od dana ispostavljanja fakture.

6.2.6. U slučaju kada se prigovor na račun za izvršene telekomunikacione usluge podnosi zbog sumnje da je iznos računa uvećan kao posljedica zloupotrebe trećeg lica koje pružalac usluga ne može utvrditi, Elnet je dužan da Pretplatnika uputi da svoja prava ostvari u postupku pred redovnim sudovima, a na zahtjev suda Elnet će dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže.

6.2.7. Za sve sporove koji bi mogli proizaći po osnovu zaključenih pretplatničkih ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Opštih uslova, Elnet i Pretplatnik će rješavati sporazumno, a ako ne postignu obostrani sporazum, spor će biti riješen pred nadležnim sudom prema mjestu zaključenja ugovora.

7. NAPLATA POTRAŽIVANJA

7.1. Ako Pretplatnik nije podnio pismeni zahtjev/prigovor u skladu sa tačkom 6. ovih Opštih uslova, odnosno ako je zahtjev neosnovan, a ne plati račun do dana dospijeća navedenog na računu, Elnet ima pravo da ograniči ili u potpunosti isključi uslugu, u skladu s prethodnom pismenom opomenom koja sadrži odgovarajuće upozorenje.

7.2. Opomena pred suspenziju ili potpuno isključenje usluge može Pretplatniku biti dostavljena samostalno ili u okviru ispostavljene mjesečne fakture za korištenje usluge. Opomenom će Pretplatnik biti eksplicitno upozoren o rokovima u kojima će usluga biti ograničena odnosno u potpunosti isključena.

7.3. Elnet može obračunati Pretplatniku troškove ponovnog uključenja i slanja opomene u skladu sa važećim Cjenovnikom.

7.4. Ako Pretplatnik nakon djelimičnog ograničenja ili privremenog isključenja usluge ne podmiri iznos koji duguje, Elnet može bez dodatne obavijesti konačno isključiti uslugu Pretplatniku (deaktivacija), a naplatu potraživanja ostvariti u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

8. KORIŠTENJE OPREME I ODGOVORNOST ZA ŠTETU

8.1. Terminalna oprema koju Elnet ustupa na korištenje Pretplatniku radi omogućavanja korištenja Usluge, u isključivom je vlasništvu Elneta. Pretplatnik je obvezan da po raskidu pretplatničkog ugovora vrati predmetnu opremu Elnetu neoštećenu odnosno u ispravnom stanju.

8.2. Pretplatnik je obavezan da svako oštećenje odnosno krađu terminalne opreme, odmah prijavi Elnetu telefonom, telefaksom ili na drugi prikladan način. Usmenu prijavu o krađi ili gubitku terminalne opreme Pretplatnik je obavezan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od usmene prijave, potvrditi i pismeno, a izuzetno putem elektronske komunikacije.

8.3. Pretplatnik je dužan da Elnetu nadoknadi štetu nastalu na terminalnoj opremi, koja je uzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom, usljed neispravnih instalacija na koju se priključuje terminalna oprema, usljed neispravnog pretplatničkog uređaja Pretplatnika ili opreme bez atesta priključene na terminalnu opremu Elneta, kao i usljed oštećenja ili otuđenja od strane trećeg lica.

8.4. Visina štete utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti opreme na dan kad je oštećenje/otuđenje ustanovljeno.

8.5. Za štetu učinjenu od strane trećih lica odgovara Pretplatnik po pravilima solidarne odgovornosti.

8.6. Kada Pretplatnik usluge ili drugo ovlašteno lice želi da ostvari naknadu štete i druga potraživanja iz pretplatničkog ugovora, dužan je prije podnošenja tužbe sudu da Elnetu podnese odgovarajući pismeni zahtjev.

8.7. Elnet neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist Pretplatnika nastalu zbog tehničkih smetnji tokom prenosa podataka zbog neispravnosti terminalne opreme Pretplatnika.

8.8. Elnet nije odgovoran za posljedice u slučaju prekida ili tehničkih smetnji u korištenju usluga, ako se pristup vrši preko infrastrukture kojom Elnet ne upravlja niti istu direktno kontroliše.

8.9. Elnet nije odgovoran za štetu ako je ista nastupila radnjom trećeg lica.

8.10. Elnet neće biti odgovoran za štetu nastalu usljed događaja koji se, u skladu sa pozitivnim zakonskim i drugim propisima, smatraju višom silom, kao ni za neznatnu štetu i izmaklu korist nastalu zbog tehničkih smetnji za vrijeme korištenja telekomunikacionih usluga, osim ako je šteta nastupila kao posljedica namjere ili krajnje nepažnje pružaoca usluge.

8.11. Kod usluga koje se zasnivanju na IP tehnologiji, Elnet ne snosi odgovornost za posljedice eventualne štete ako Pretplatnik uslugu koristi na lokaciji različitoj od one na koju je Elnet izvršio priključenje usluge.

9. OGRANIČENJE/PREKID KORIŠTENJA USLUGE

9.1. Pretplatnik je saglasan da Elnet ima pravo privremeno ograničiti odnosno uskratiti pružanje svojih usluga zbog otklanjanja tehničkih smetnji/kvarova.

9.2. Elnet ima pravo da u slučaju povreda ugovornih obaveza od strane Pretplatnika, privremeno ograniči odnosno uskrati pružanje usluga, a zatim i da raskine pretplatnički ugovor.

9.3. Elnet će prethodno upozoriti Pretplatnika o postojanju razloga za ograničenje ili isključenje usluge.

9.4. Pretplatnicima Internet usluga Elnet može uvesti ograničenje brzine ako značajno odstupaju od prosječne upotrebe mrežnih resursa ili ako načinom korištenja prekomjerno opterećuju sistem;
U slučaju da Pretplatnik koristi usluge prekomjerno ili neuobičajeno mnogo u poređenju sa prosječnim korištenjem, Elnet može upozoriti Pretplatnika na tu okolnost.

9.5. Prilikom ograničenja u korištenju usluge distribucije RTV programa, Elnet može pretplatnicima da redukuje distribuciju broja kanala.

9.6. Ako Pretplatnik u ostavljenom roku ne otkloni razloge primjene ograničenja ili isključenja, Elnet može da bez dodatnog obavještenja raskine pretplatnički ugovor.

10. VAŽENJE UGOVORNOG ODNOSA

10.1. Prava i obaveze iz pretplatničkog ugovora počinju teći danom potpisivanja ugovora, a početak obračunskog perioda koji se odnosi na naknadu za korištenje određene usluge predstavlja datum aktivacije usluge.

10.2. U slučaju izmjena ili dopuna Opštih uslova poslovanja Elneta, opisa i cijena usluga, koji su u potpunosti nepovoljniji za Pretplatnike, postojeći Pretplatnik na kojeg se izmjene odnose ima pravo da pismenim putem raskine pretplatnički ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog uplaćenog novčanog iznosa, u roku od 30 dana od dana objave tih izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obaveza, izmjena poreza na dodatu vrijednost ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrđenih od strane nadležnih institucija, na koje operater telekomunikacionih usluga nema uticaj. Ako Pretplatnik ne podnese pismeni zahtjev za raskid ugovora, smatra se da prihvatio sve izmjene.

11. DRUGE PROMJENE ZA VRIJEME TRAJANJA PRETPLATNIČKOG ODNOSA

11.1. Promjena vrste usluge

11.1.1. Ako za vrijeme trajanja minimalnog perioda važenja ugovora Pretplatnik traži prelazak na drugu vrstu usluge u odnosu na onu koju koristi, promjena vrste usluge je moguća pod uslovima:
– ako Pretplatnik traži prelazak na uslugu veće vrijednosti, postojeći ugovor se sporazumno raskida bez obaveza u pogledu ugovorne kazne/penala pod uslovom da Pretplatnik istovremeno zaključi novi ugovor sa minimalnim periodom važenja računajući od datuma novog ugovora,

– ako Pretplatnik traži prelazak na paket manje vrijednosti, u pravilu se primjenjuju odredbe tačke 3.2.2. ovih Opštih uslova.

11.1.2. U slučaju prelaska na drugu vrstu usluge nakon isteka minimalnog perioda važenja ugovora, novi ugovor sadrži obaveze iz tačke 3.2.2.

11.2. Promjena mjesta priključka/adrese

11.2.1. U slučaju preseljenja Pretplatnika na drugu lokaciju, preseljenje opreme vrši isključivo ovlaštena služba Elneta, a sve troškove preseljenja, kao i sve eventualne druge troškove snosi Pretplatnik. Elnet nije odgovoran za promjene i eventualne prekide u korištenju usluge izazvane ovim preseljenjem, niti za eventualne tehničke i druge probleme koji mogu nastati kao posljedica preseljenja priključka na drugu lokaciju.

11.2.2. O svakoj promjeni podataka iz pretplatničkog ugovora (naziva, adrese stanovanja, telefonskog broja i sl) Pretplatnik je dužan da pismeno obavijesti Elnet najkasnije 15 dana od dana nastale promjene. U protivnom, smatra se da su pismena obavještenja, uključujući i račune i druge finansijske dokumente, upućena na evidentiranu adresu Pretplatnika i uručena, bez obzira na to da li je dostava uspješno izvršena.

12. ZAŠTITA MALOLJETNIH LICA

12.1. U cilju zaštite maloljetnih lica, Elnet provodi potrebne mjere u skladu sa važećim propisima. 12.2. Prilogom ovih Opštih uslova predviđene su posebne mjere o zaštiti maloljetnih lica u korišćenju

svake pojedine usluge.

13. TAJNOST PODATAKA

13.1. Elnet čuva u tajnosti lične/identifikacione podatke o svojim Pretplatnicima i koristi ih isključivo

za potrebe svojih evidencija, u skladu sa zakonom.

13.2. Potpisom ugovora, Pretplatnik daje svoju saglasnost da Elnet za potrebe vlastite evidencije može koristiti njegove lične podatke, uključujući i JMBG, odnosno da iste može koristiti na način i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

13.3. Elnet prikuplja podatke o pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama isključivo pod uslovima propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. Pristup takvim podacima Elnet može omogućiti isključivo nadležnim organima u skladu sa propisima o zakonitom presretanju telekomunikacija.

13.4. Elnet usvaja i objavljuje sljedeću politiku privatnosti. Elnet se obavezuje da će čuvati privatnost svih Pretplatnika koji koriste ili su koristili usluge Elneta, osim podataka koji su dostupni u telefonskom imeniku. Elnet će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Pretplatnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Pretplatnika u skladu sa važećim propisima i dobrim poslovnim običajima, u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o Pretplatnicima se pažljivo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kao i poslovni partneri su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

14. INFORMISANJE

14.1. Elnet zadržava pravo obavještavati svoje Pretplatnike raznim komunikacionim sredstvima o novim proizvodima, cijenama i uslugama, kao i o aktuelnim promotivnim ponudama. Pretplatnik može takvo obavještavanje zabraniti pozivom u korisničku službu.

14.2. Informisanje o uslugama, cijenama i drugim uslovima pružanja usluga Elnet vrši tokom radnog vremena na prodajnim mjestima, kao i putem osnovnog pretplatničkog telefona 051/927-999, e-maila info@elnetrs.ba, odnosno web stranice www.elnetrs.ba.

14.3. Elnet obezbjeđuje korisnicima svojih usluga službu tehničke podrške (prijave smetnji, kvarova, zahtjevi za intervenciju, uputstva) 24/7/365. Osnovni kontakt za Pretplatnike: tel.broj: 051/927-999, e- mail:info@elnetrs.ba. Obavještenja o korištenju usluga emituje i na svom TV info kanalu.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Ovi Opšti uslovi dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Elneta, te na službenoj Internet stranici Elneta www.elnetrs.ba

15.2. Elnet će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Opštih uslova, u skladu sa važećim propisima.

15.3. Početkom primjene ovih Opštih uslova br. 108/14 i priloga br.109/14 od 25.04.2014.
15.4. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se na sve Pretplatnike

Elnetovih usluga istekom 30 dana od dana objavljivanja istih.